Ogólne warunki handlowe (OWU) netHEAVEN GmbH, Moguncja:

Dystrybucja wyrobów medycznych

A Ważność i informacje ogólne

Ważność
Niniejsze warunki mają zastosowanie do firmy netHEAVEN GmbH, Mainz (netHEAVEN) i jej klientów. Klientami NetHEAVEN są zazwyczaj lekarze lub pacjenci.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zamówień na produkty medyczne z netHEAVEN składanych telefonicznie, faksem, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

NetHEAVEN GmbH dostarcza adresatom tylko ważny, aktualny adres rejestracyjny w Niemczech i Austrii. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie tych dwóch krajów.

Sprzedaż poza Niemcy i Austrię jest wykluczona.

Priorytet poszczególnych umów
Indywidualne pisemne umowy z klientami mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami.

Sprzeczne warunki klientów
W przypadku wszystkich umów między klientami a netHEAVEN, o ile nie zostały zawarte indywidualne umowy, niniejsze warunki mają wyłącznie zastosowanie. Nawet bez wyraźnego sprzeciwu ze strony netHEAVEN inne warunki nie staną się częścią umowy.

oferta
Zamówienie klienta stanowi ofertę, która jest akceptowana przez netHEAVEN wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki lub wysłanie towaru do klienta, po czym umowa zostaje zawarta.

B zawarcie umowy

Oferta i zgoda
O ile nie uzgodniono inaczej, oferty netHEAVEN nie są wiążące. Umowa między klientem a netHEAVEN zostaje zawarta dopiero po pisemnym potwierdzeniu lub dostarczeniu produktów klientowi w ciągu 10 dni.

rezygnacja
W przypadku naruszenia umowy przez klienta, netHEAVEN zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy wspólnej.

Ceny i rabaty

Ceny
Usługi wymagane oprócz zamówienia produktu, takie jak Certyfikaty itp. Będą rozliczane oddzielnie dla klienta w zależności od nakładu pracy.

Rabaty
O ile nie uzgodniono indywidualnie na piśmie, rabaty nie są udzielane.

D Warunki płatności

Termin płatności
Kwotę faktury należy wpłacić w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia przelewem bankowym.

Opóźniona płatność
netHEAVEN ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku przekroczenia 30-dniowego terminu płatności.

Offsety, cięcia
Tylko w przypadku bezspornego lub prawomocnego roszczenia wzajemnego dozwolone są kompensaty lub obniżki faktury.

Opcje płatności za zakupy online
Klient wyraża zgodę na płatność faktury.

Obciążenia zwrotne
Wszelkie opłaty za obciążenia zwrotne wynikające z błędnych informacji podanych przez klienta (numer konta itp.) Ponosi kupujący.

Dostawa E.

netHEAVEN dostarcza w ciągu 2-4 dni roboczych. Dostawa jest bezpłatna. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. netHEAVEN zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy towaru do czasu dostarczenia wszystkich dowodów upoważnienia, które klient może mieć. netHEAVEN nie obsługuje klientów, którzy są obecnie w postępowaniu upadłościowym. Złożenie oświadczenia pod przysięgą prowadzi również do odmowy wykonania zobowiązania przez NetHEAVEN.

Jeżeli netHEAVEN przekroczy ustalony czas dostawy, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy dopiero po bezskutecznym wykonaniu uzupełniającym.

Powiadomienia F.

netHEAVEN wyklucza odpowiedzialność w przypadku niewłaściwego postępowania ze strony klienta w zakresie nieprzestrzegania ostrzeżenia netHEAVEN.

G Dostawa do aptek

netHEAVEN dostarcza do aptek stacjonarnych i wyłącznie w celu osobistego dostarczenia do pytającego pacjenta lub lekarza (w zależności od przypadku). Odsprzedaż przez Internet i ustalanie cen w Internecie – w odniesieniu do produktów sprzedawanych przez netHEAVEN – przez apteki jest zabronione, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie z netHEAVEN.

H Dostawa do hurtowni / dystrybutorów międzynarodowych

netHEAVEN dostarcza produkty Crespine Gel i CrespineGel + do hurtowni krajowych, ale nie do dystrybutorów międzynarodowych (z wyjątkiem Austrii).

J Gwarancja

Klient komercyjny jest odpowiedzialny za sprawdzenie produktu natychmiast po otrzymaniu pod kątem widocznych wad. Identyfikowalne usterki klient musi zgłosić niezwłocznie, maksymalnie do 10 dni od ich otrzymania. Wady ukryte należy zgłaszać nie później niż 14 dni po ich wykryciu. Gwarancje wygasają po 2 latach.

W przypadku zgłoszenia przez klienta wady, netHEAVEN ma prawo do dodatkowego świadczenia.

Wyklucza się odpowiedzialność za medycznie właściwe użycie lub zastosowanie produktów medycznych.

Klienci niekomercyjni:

W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów dostawcy i natychmiastowy kontakt. Brak zgłoszenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma wpływu na Twoje roszczenia prawne i ich egzekwowanie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Pomagasz nam jednak dochodzić naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

K zachowanie tytułu

Towary pozostają własnością netHEAVEN do momentu całkowitej zapłaty przez klienta. Jakakolwiek odsprzedaż produktów bez pisemnej zgody netHEAVEN jest zabroniona.

L Przejście ryzyka

Po opuszczeniu magazynu towar objęty jest ubezpieczeniem transportowym. Przypadkowa utrata lub pogorszenie stanu towaru nie przechodzi na klienta.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku nieskuteczności jednego z postanowień niniejszego regulaminu nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznego postanowienia skutecznym postanowieniem możliwie najbardziej zbliżonym do tego postanowienia.

N Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość sądu

Niniejsze warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Nie obowiązują przepisy prawa sprzedaży ONZ. Miejscem wykonania jest Moguncja.

O przechowywanie tekstu umowy

Tekst umowy nie jest przez nas przechowywany.

P Język umowy P

Językiem używanym do zawarcia umowy jest język niemiecki.

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba firmy netHEAVEN GmbH.

Stan: lipiec 2014 r

 

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.