Uprzejmie informujemy, że spółka OneMed Polska Sp. z o.o. (dalej:  OneMed ) z siedzibą w 40-486 Katowice, ul. Kolista 25, prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych (zwanych dalej towarem/towarami) dla klientów indywidualnych oraz wykonuje usługę kontaktu pacjenta z lekarzem wykonującym zabieg ostrzyknięcia stawów kwasem hialuronowym Crespine Gel. Przyjmując zamówienia / realizując usługę kontaktu pacjent-lekarz, od klientów indywidualnych, spółka przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres do dostawy towaru, e-mail oraz numer telefonu tworząc bazę danych. Są to dane, które na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice, Polska.

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

W zakresie świadczonych usług sprzedaży wyrobów medycznych oraz kontaktowania pacjenta z lekarzem, dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz w uzasadnionych wypadkach po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Cele przetwarzania:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Państwa dane są przetwarzane celem przekazania ich uprawnionemu do wykonania zabiegu preparatem Crespine Gel+ lekarzowi.

Państwa dane są przetwarzane w celu dokonania transakcji sprzedaży wyrobów medycznych oferowanych przez OneMed wraz z obsługą reklamacyjną.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

Uzasadniony interes administratora polega na informowaniu drogą elektroniczną, telefonicznie lub SMS-owo o wysyłce towaru , wystawieniu faktury VAT oraz wskazaniu drogą email pacjentowi – wyznaczonego lekarza wykonującego zabiegi ostrzyknięcia kwasem hialuronowym. Przetwarzanie danych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator mógł wykonywać takie usługi i zapewnić ich najwyższą jakość .

Administrator może przekazać Pani/Pana dane zewnętrznym podmiotom, w szczególności:

 • Wyznaczonym na terytorium Polski lekarzom / praktykom lekarskim / klinikom ortopedycznym
 • Firmom świadczącym usługi kurierskie lub przewozowe,
 • Firmom ubezpieczającym na rzecz kupującego transakcję zakupu,
 • Operatorom transakcji płatniczych online,
 • Bankom,
 • Dostawcom usług hostingu internetowego,
 • Dostawcom usług obsługi systemów informatycznych,
 • Dostawcom usług mailingowych,
 • Podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, konsultingowe,
 • oraz Spółce matce z jego grupy kapitałowej

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Panią/Pana dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Celem wykonania wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem danych pisemnie na adres: OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice, lub pocztą elektroniczną: onemed@onemed.pl